CPD e-Project Tracking

ระบบงานบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

คำถามที่พบบ่อย (FAQS)


ตอบ:

กรณี login ครั้งแรก : Username คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน, Password คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน

กรณีท่านเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว : Username คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน, Password คือ รหัสที่ท่านกำหนดเอง

  1. หาก Login ไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : eproject@cpd.go.th
  2. หากชื่อผู้ใช้ถูก Lock เนื่องจำกใส่รหัสผ่านผิดหลายครั้ง ให้ Admin กำหนดค่า Reset ค่า Login แล้วกดปุ่มบันทึก

ตอบ: ให้ทำการตรวจสอบ ดังนี้

  1. หากโครงการนั้น ในรายละเอียดของการกำหนดปริมาณงาน/ ค่าเป้าหมาย ใน ตัวชี้วัด หรือกิจกรรม กำหนดเป็น “บังคับวางแผน” ต้องกรอกแผนสะสมก่อนจึงจะเปิดช่องให้รำยงำน ผลกำรปฏิบัติงานตัวชี้วัดนั้นๆ ได้

ตอบ:

  1. คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” หน้าเข้าสู่ระบบ
  2. กรอกเลขประชาชน ของท่านที่ต้องการ login และกรอก E-mail ของท่านเพื่อรับ Link ในการ reset รหัสผ่าน
  3. ตรวจสอบ E-mail > inbox ของท่าน และ กด reset รหัสผ่าน

ตอบ:ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลว่าสำเร็จหรือไม่ โดยเช็คผลการ ดำเนินงานที่รายงานแล้วในเมนู “ระบบรายงาน” ให้เลือกโครงการ แล้วกดปุ่ม หากข้อมูลถูกต้องตามที่เราบันทึกไปแล้ว แสดงว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ

ตอบ:หากต้องการแก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ได้รายงานเข้ามา ในระบบแล้ว ให้หน่วยงานจัดส่งคำขอแก้ไขข้อมูลระบบบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (E-Project) โดยระบุงาน/โครงการ เดือนที่ต้องการแก้ไข พร้อมระบุเหตุผลในการขอแก้ไข ส่งให้กองแผนงาน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอแก้ไขได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน เมนู ข้อมูลกลุ่มงาน/ฝ่าย > กลุ่มติดตามและประเมินผล > ดาวน์โหลดคู่มือ E-Project > แบบคำขอแก้ไขระบบรายงาน E – Project*** เงื่อนไขการเปิดระบบให้ สสจ./สสพ. ดำเนินการแก้ไขการรายงานในระบบ e – project จะเปิดให้แก้ไขในกรณีที่มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน/ผลการเบิกจ่ายเกินไปจากความเป็นจริง แต่จะไม่เปิดให้มีการแก้ไขในกรณีที่รายงานผลงาน/ผลการเบิกจ่ายไม่ทัน ตามกำหนดเวลารายงาน (กรณีนี้ สสจ./สสพ. สามารถรายงานเป็นผลงานสะสมรวมกับเดือนถัดไปได้เลย)

ตอบ: การโอนเงินคืนในระบบ e – project จะต้องเป็น User ผู้ดูแลระบบย่อย โดยดำเนินการ ดังนี้

  1. คลิกที่ไอคอน “วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ” ของโครงการที่จะดำเนินการโอนคืนงบประมาณ
  2. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง จากนั้นคลิกไอคอน “โอนคืนงบประมาณ”
  3. และจะปรากฏหน้าจอโอนคืนงบประมาณ ดังภาพด้านล่าง