CPD e-Project Tracking

ระบบงานบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์


การรายงาน e-project ถือเป็นเอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งรายงานทุกครั้ง