รายการหลักสูตรทั้งหมด

No. หลักสูตร จำนวนที่เปิดรับ กำหนดลงทะเบียน วันที่เริ่มเรียน ผู้สร้าง สถานะ เข้าเรียน
1 การใช้งานระบบบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับผู้ดูแลระบบย่อย ไม่จำกัด 8 มกราคม 2564 - 30 ธันวาคม 2565 8 มกราคม 2564 - 30 ธันวาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / กองแผนงาน
เปิดสอนปกติ
2 การใช้งานระบบบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับผู้ใช้งานระบบ ไม่จำกัด 8 มกราคม 2564 - 30 ธันวาคม 2565 8 มกราคม 2564 - 30 ธันวาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / กองแผนงาน
เปิดสอนปกติ