คำถามที่พบบ่อย (FAQS)

1.        บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ได้ เพราะอะไร ?

ตอบ ให้ทำการตรวจสอบ ดังนี้

(1)                      ผู้บันทึกข้อมูลโครงการ เลือก “กำหนดความสัมพันธ์ ของตัวชี้วัด ( KPI Mapping )” ของกิจกรรมย่อย ที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด ให้มีรูปแบบการกรอกเป็น “กระทบค่าไปที่ตัวชี้วัดแม่”

(2)                      หากโครงการนั้น ในรายละเอียดของการกำหนดปริมาณงาน/ ค่าเป้าหมาย ใน ตัวชี้วัด หรือกิจกรรม กำหนดเป็น “บังคับวางแผน” ต้องกรอกแผนสะสมก่อนจึงจะเปิดช่องให้รำยงำน ผลกำรปฏิบัติงานตัวชี้วัดนั้นๆ ได้

 

2.        การขอ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานในระบบทำอย่างไร ?

ตอบ

กรณีที่ 1 : ขอ Username และ Password ผู้ดูแลระบบย่อยของจังหวัด ให้แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง สังกัด และ สถานะของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการขอโดยส่งข้อมูลที่ E-mail : eproject@cpd.go.th

กรณีที่ 2 : ขอ Username และ Password ผู้ใช้งานของจังหวัด โดยผู้ดูแลระบบย่อยของแต่ละจังหวัด สามารถจัดการรหัสผู้ใช้ของจังหวัดที่สังกัดได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1)   ผู้ดูแลระบบย่อยของแต่ละจังหวัด “เพิ่มชื่อผู้ใช้ (ข้อมูลบุคลากร)” ของจังหวัดที่สังกัดได้ (ทั้งนี้ต้องตรวจสอบก่อนว่ามี ชื่อผู้ใช้นั้นอยู่แล้วหรือไม่)

(2)   ผู้ดูแลระบบย่อยของแต่ละจังหวัด “แก้ไขรหัสผ่าน (ข้อมูลบุคลากร)” ของจังหวัดที่สังกัดได้ อาทิ เช่น ชื่อ สกุล สถานะ(ยังทำงานอยู่/ ลาออกแล้ว) เป็นต้น

(3)   หากชื่อผู้ใช้ถูก Lock เนื่องจำกใส่รหัสผ่านผิดหลายครั้ง ให้ กำหนดค่า Reset ค่า Login แล้วกดปุ่มบันทึก

3.        การลืมรหัสผ่านแล้วทำอย่างไร

ตอบ

(1) คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” หน้าเข้าสู่ระบบ

(2) จากนั้นให้กรอกชื่อ(ชื่อของ User) ชื่อผู้ใช้งาน(เป็น Username ที่ใช้) และ อีเมล(ต้องเป็นอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนตอนสมัคร Username หากลืมอีเมล สามารถสอบถามได้จาก Admin) และคลิกบันทึก

(3) ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ โดยผ่านทางอีเมล

4.        บันทึกข้อมูลแล้ว แต่หน้าแรกของรายงานไม่ขึ้นโชว์ว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ให้ทำอย่างไร ?

ตอบ ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลว่าสำเร็จหรือไม่ โดยเช็คผลการ ดำเนินงานที่รายงานแล้วในเมนู “ระบบรายงาน” ให้เลือกโครงการ แล้วกดปุ่ม หากข้อมูลถูกต้องตามที่เราบันทึกไปแล้ว แสดงว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ

5.        การขอแก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงานในระบบทำอย่างไร

ตอบ หากต้องการแก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ได้รายงานเข้ามา ในระบบแล้ว ให้หน่วยงานจัดส่งคำขอแก้ไขข้อมูลระบบบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (E-Project) โดยระบุงาน/โครงการ เดือนที่ต้องการแก้ไข พร้อมระบุเหตุผลในการขอแก้ไข ส่งให้กองแผนงาน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอแก้ไขได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน เมนู ข้อมูลกลุ่มงาน/ฝ่าย > กลุ่มติดตามและประเมินผล > ดาวน์โหลดคู่มือ E-Project > แบบคำขอแก้ไขระบบรายงาน E – Project


แบบคำขอแก้ไขข้อมูลระบบบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (E – Project)

 

วันที่ ............ เดือน ........................ .. ................

เรียน     ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ............................../ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร .................. มีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลในระบบบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (E – Project)

ที่

โครงการ

เดือนที่แก้ไข

เหตุผลที่ขอแก้ไข

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ลงชื่อ .............................................. ผู้ขอแก้ไข

(........................................................................)

ตำแหน่ง .............................................................................

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ ....................................

ลงชื่อ............................................. ผู้เห็นชอบ

(....................................................................)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ หากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล ให้ส่งคำขอแก้ไขข้อมูลระบบบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

(E –Project) ถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

*** เงื่อนไขการเปิดระบบให้ สสจ./สสพ. ดำเนินการแก้ไขการรายงานในระบบ e – project จะเปิดให้แก้ไขในกรณีที่มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน/ผลการเบิกจ่ายเกินไปจากความเป็นจริง แต่จะไม่เปิดให้มีการแก้ไขในกรณีที่รายงานผลงาน/ผลการเบิกจ่ายไม่ทัน ตามกำหนดเวลารายงาน (กรณีนี้ สสจ./สสพ. สามารถรายงานเป็นผลงานสะสมรวมกับเดือนถัดไปได้เลย)


 

6.        การโอนคืนเงินงบประมาณในระบบ e – project ทำอย่างไร

ตอบ การโอนเงินคืนในระบบ e – project จะต้องเป็น User ผู้ดูแลระบบย่อย โดยดำเนินการ ดังนี้

6.1        คลิกที่ไอคอน “วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ” ของโครงการที่จะดำเนินการโอนคืนงบประมาณ

6.2        จะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง จากนั้นคลิกไอคอน  “โอนคืนงบประมาณ”

6.3        และจะปรากฏหน้าจอโอนคืนงบประมาณ ดังภาพด้านล่าง

Text Box: กดบันทึกและโทรแจ้ง IP Phone 451 หรือ 514 เพื่อให้ กผง. ดึงงบประมาณคืนในระบบ

Text Box: 1. กรอกจำนวนเงินที่โอนคืนกรมฯ โดยจะต้องเป็น จำนวนเงินไม่เกินจำนวนเงินคงเหลือที่โอนได้ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่คืนเงินงบประมาณ